Dla rodziców

Regulamin odwiedzin

Odwiedziny wychowanek w placówce odbywają się wyłącznie w niedziele i święta
w godzinach od 10:00 do 13:00.

 1. Regulamin dotyczy odwiedzin organizowanych od dnia 31.05.2020 do odwołania w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce.
 2. Liczbę jednocześnie odwiedzanych wychowanek ogranicza się do 4. Koordynację liczby wychowanek, które zostaną odwiedzone przeprowadza kierownik internatu w tygodniu poprzedzającym dzień odwiedzin.
 3. Odwiedziny realizowane są wyłącznie w niedziele i święta w godzinach 10:00 – 13:00 ze względu na konieczność dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń oraz przygotowania placówki do obiadu i innych planowych zajęć.
 4. Wejście do placówki odbywa się wyłącznie za okazaniem dowodu tożsamości. Prawo do odwiedzin mają osoby ujęte wcześniej w „Wykazie osób odwiedzających wychowanki”. Dzieci i młodzież do lat 15 mogą wejść na odwiedziny wyłącznie pod opieką osób
  pełnoletnich.
 5. Wychowankę mogą odwiedzić maksymalnie dwie osoby. Niedozwolona jest wymiana odwiedzających na inne osoby w trakcie odwiedzin.
 6. Odwiedzający mogą wejść na teren placówki wyłącznie we własnych maseczkach ochronnych zasłaniających usta i nos oraz w rękawiczkach ochronnych. Na terenie placówki odwiedzający otrzymają inne środki zabezpieczające opisane dalej.
 7. Wszystkim wchodzącym do budynku osobom strażniczka dokonuje pomiaru temperatury urządzeniem bezdotykowym. Osoba z temperaturą powyżej 37OC nie może zostać wpuszczona na odwiedziny i musi natychmiast opuścić budynek i teren placówki. Nie prowadzi się żadnych rejestrów dotyczących wyniku pomiaru temperatury u osób odwiedzających.
 8. Nie zostanie udzielona zgoda na wejście do placówki osobom będącym pod wpływem alkoholu.
 9. Wszystkie wchodzące do budynku osoby są zobowiązane do dezynfekcji rąk środkiem wskazanym przez strażniczkę.
 10. Wszystkie wchodzące do budynku osoby są zobowiązane do dezynfekcji podeszw butów poprzez przejście dwoma stopami przez matę dezynfekcyjną.
 11. Wszystkie przywiezione przez odwiedzających rzeczy są złożone w dyżurce ochrony i podlegają 24 godzinnej kwarantannie.
 12. Telefony komórkowe osoby odwiedzające deponują w dyżurce ochrony placówki.
 13. W związku z groźbą transmisji koronawirusa odwiedzającym i wychowance nie wolno witać się poprzez bezpośredni kontakt z odwiedzającymi, w tym zakazane jest podawanie sobie dłoni na przywitanie.
 14. Placówka wyposaży odwiedzających w przyłbicę ochronną. W trakcie odwiedzin odwiedzający mają obowiązek założenia przyłbic ochronnych znajdujących się w miejscu spotkania z wychowanką. Po założeniu przyłbicy odwiedzający może zdjąć maseczkę ochronną lub pozostać w maseczce do końca odwiedzin. Przyłbicy lub maseczki ochronnej nie wolno odwiedzającym zdejmować podczas całego czasu odwiedzin.
 15. Po zakończeniu odwiedzin odwiedzający zdejmują przyłbicę i zakładają własną maseczkę, w której przybyli do placówki. Przyłbica zostaje na stole w miejscu spotkania.
 16. W związku z groźbą transmisji koronawirusa odwiedzającym i wychowance nie wolno żegnać się poprzez bezpośredni kontakt, w tym zakazane jest podawanie sobie dłoni na pożegnanie.
 17. Odwiedziny organizuje się w korytarzu szkolnym zapewniając odległość 2 metrów pomiędzy odwiedzającymi i wychowanką oraz 2 metrów pomiędzy osobami odwiedzającymi różne wychowanki.
 18. Podczas odwiedzin obowiązuje zakaz spożywania jakichkolwiek produktów spożywczych. Dopuszczone jest jedynie przygotowanie przez wychowankę i podanie odwiedzającym kawy lub herbaty.
 19. Odwiedziny rejestrowane są przez dyrektora ZP i SdN w Koronowie lub osobę przez niego upoważnioną (osoba inspekcyjna) w „Rejestrze odwiedzin”, zgodnie z „Wykazem osób odwiedzających”.
 20. Osobom, które nie podporządkują się opisanym wyżej zasadom zostanie wydane polecenie natychmiastowego opuszczenia budynku i terenu placówki. O zachowaniu niezgodnym z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego powiadomiony zostanie Wojewódzki Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny w Bydgoszczy.

Zasady przesyłania paczek do wychowanek

 1. Zgodnie z §64 i §89 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanki mogą otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku z tym, że muszą przekazać do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe.
 2. Paczki doręcza się wychowankom za pokwitowaniem.
 3. Osoba doręczająca paczkę wychowance sporządza w jego obecności spis jej zawartości.
 4. W związku z pandemią COVID-19 paczki przychodzące do wychowanek są dezynfekowane zewnętrznie w biurze i dostarczane adresatom po 24 godzinach od przyjęcia.


Zasady przekazów pieniężnych dla wychowanek

 1. Zgodnie z §63 i §88 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanki mogą otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji.
 2. Otrzymane pieniądze wychowanki przekazują, za pokwitowaniem, do depozytu.
 3. Dysponowanie otrzymanymi pieniędzmi odbywa się za zgodą wychowawcy.
 4. Wychowanki nie posiadają własnych kont bankowych – jedyne drogi przekazania pieniędzy dla nieletniej to:
  1. Przekazanie osobiste w sekretariacie lub podczas odwiedzin.
  2. Przekaz pocztowy imienny dla wychowanki.


Ważne informacje ogólne o funkcjonowaniu placówki:


Ważne informacje szkolne:


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla wychowanek:

W roku szkolnym 2020/2021 w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie prowadzone są następujące działania w ramach terapii, terapii grupowej, terapii zajęciowej, terapii pedagogicznej i wielostronnego wspomagania wychowanek:

 1. Psychoterapia indywidualna długoterminowa.

 2. Psychoterapia krótkoterminowa w oparciu o autorski program ,,Terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu problemu”.

 3. Oddziaływania psychologiczne w zakresie świadomości własnej tożsamości seksualnej i akceptowanych społecznie zachowań prowadzone w oparciu o autorski program ”Oddziaływania psychologiczne w zakresie świadomości własnej tożsamości seksualnej  i akceptowanych społecznie zachowań”.

 4. Terapia systemowa prowadzona w oparciu o program autorski ,,Program terapii systemowej dla nieletnich dziewcząt przebywających w ZPiSdN w Koronowie”.

 5. Psychoterapia uzależnień prowadzona w oparciu o autorski ,,Program psychoterapii i psychoprofilaktyki uzależnień dla nieletnich dziewcząt przebywających w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie”.

 6. Terapia nieletnich dziewcząt pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia prowadzona w oparciu o ,,Program terapii dla nieletnich dziewcząt pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia”.

 7. Trening rozwijający procesy poznawcze poprowadzony w oparciu o autorski program „Trening rozwijający procesy poznawcze  w ZPiSdN w Koronowie”.

 8. Oddziaływania psychologiczne realizowane w oparciu o autorski „Program pomocy psychologicznej dla wychowanek samookalaczających się oraz skłonnych do autoagresji”.

 9. Indywidualna pomoc psychologiczna prowadzona w oparciu o autorski „Program indywidualnej pomocy psychologicznej”.

 10. Indywidualna pomoc pedagogiczna opracowana w oparciu o ogólnopolski program „Spójrz Inaczej”.

 11. Trening zastępowania agresji realizowany w oparciu o program ,,Trening Zastępowania Agresji w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie”.

 12. Zajęcia relaksacyjne prowadzone w oparciu o autorski ,,Program zajęć relaksacyjnych w ZPiSdN w Koronowie”.

 13. Trening motywacyjny realizowany zgodnie z programem autorskim ”Trening motywacyjny w ZPiSdN w Koronowie”.

 14. Zajęcia socjoterapeutyczne dla wszystkich wychowanek.

 15. Udzielanie pomocy wychowankom w sporządzaniu pism do instytucji i sądów, pomoc w załatwieniu formalności urzędowych i wiele innych.

 16. Udzielanie pomocy rodzicom wychowanek – realizacja autorskiego programu pomocy psychologicznej dla rodzin wychowanek ,,Zrozumieć siebie – rozumieć dziecko”.

 17. W ramach terapii zajęciowej prowadzone są:
  – Koło plastyczne w oparciu o program autorski „Twórcze Ręko-czyny”.
  – Koło teatralne w oparciu o program autorski pt. „Poznaję siebie i świat”.
  – Koło muzyczne w oparciu o program autorski pt. „Gram na gitarze”.
  – Koło taneczne w oparciu o program autorski pt. „Tanecznym krokiem przez życie”.
  – Koło sportowe w oparciu o program autorski pt. „Koło Sportowe w ZPiSdN w Koronowie”.
  – Zajęcia kynoterapeutyczne i wolontariat w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy.