Organizacja ZP i SdN

Diagram przedstawia schemat organizacji placówki. Na samym szczycie znajduje się dyrektor, pod nim znajdują się: Specjalista do spraw administracji i kadr, Zespół diagnostyczny wraz z zespołem disagnostyczno-korekcyjnym, Dyrektor szkół, Główna księgowa, Kierownik gospodarczny, Kierownik internatu, Opieka lekarska. Pod dyrektorem szkół znajdują się: Kierownik warsztatów, Nauczyciele zawodu, Nauczyciele. Pod główną księgową znajdują się: Pracownicy księgowości. Pod Kierownikiem gospodarczym znajdują się: Pracownicy ochrony, Pracownicy administracji, Pracownicy obsługi. Pod Kierownikiem internatu znajdują się: Wychowawcy.

Nadzór nad działalnością placówki:

Nadzór zwierzchni

nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 95, ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969).
Sposoby i formy nadzoru określają przepisy Rozporządzenia MS z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487)

Nadzór pedagogiczny

nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 ze zm.).

Nadzór pedagogiczny

w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących sprawuje na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 ze zm.). Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.